Polityka prywatności

POLITYKA COOKIES

Informacja dotycząca cookies
BROKERS POLSKA. Z O.O. informuje, iż w ramach serwisu brokers-polska.pl korzystamy z plików cookies w celach dopasowania treści serwisu do Użytkowników oraz w celach statystycznych.

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?
Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?
Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?
Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie — bądź nie — pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie — bądź nie — pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Brokers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-901 Warszawa) Pl. Defilad 1

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
– zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie rozwiązań IT obsługi technicznej obiektów i zaopatrzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
− wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
− wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie:
I. dla celów marketingu produktów własnych Administratora Danych, w tym zapraszania podwykonawców do udziału w organizowanych przez Administratora
zapytaniach ofertowych na wykonanie określonych usług, informowania opinii publicznej o realizowanych i planowanych inwestycjach i udziale podmiotów powiązanych, itp.
II. w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć,
III. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
IV. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych;

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

– Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywa 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
– ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
– ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm)

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
– Inne podmioty wykonujące usługi na rzecz BROKERS POLSKA Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową.
− Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
− Inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:
• dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
• wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii
technicznych;
• ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez
przepisy prawa.
Ponadto Administrator Danych Osobowych , oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.

PRAWA OSÓB, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
– żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@BROKERS-POLSKA.PL
– dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@BROKERS-POLSKA.PL
– sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@BROKERS-POLSKA.PL
– ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można
wykonywać poprzez wysłanie emaila na adres: rodo@BROKERS-POLSKA.PL – przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych
– wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.